Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

 

Nodibinājums „Biznesa attīstības fonds” ir pabeidzis projektu „Sociālā uzņēmuma izveidošanas spēle jauniešiem”.

 

 

Projekta mērķis: nodrošināt inovatīvi preventīvos pasākumus jauniešu sociālās atstumtības un nabadzības riska mazināšanai, īstenojot izglītojošu apmācību spēli jauniešiem par sociālo uzņēmumu veidošanu un veicot pieredzes apmaiņu ar sociāli atbildīgiem uzņēmumiem. 

 

 

Mērķa grupa: 40 jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem.

 

 
Projekta īstenošanas periods: 01.08.2013. - 31.07.2014.
 
Galvenās aktivitātes:
1) Individuālās pārrunas ar mērķa grupas dalībniekiem, lai atklātu jauniešu talantus, spējas un prasmes un palīdzētu izvirzīt individuālos mērķus profesionālajā jomā;
2) Sociālā uzņēmuma izveidošanas spēle – praktiska apmācība par sociālo uzņēmumu veidošanu uzņēmējdarbības un sociālo iemaņu un prasmju pilnveidošanai un jauniešu radošā potenciāla attīstīšanai;
3) Pieredzes apmaiņa – jaunieši tiks iepazīstināti ar dažāda profila sociāli atbildīgiem uzņēmumiem un darba vidi tajos, lai uzskatāmi parādītu labo piemēru no reāli darbojošos uzņēmumu vides;
4) Publicitātes pasākumi – informatīvie semināri un publikācijas par projekta norisi un sasniegumiem BAF mājaslapā un sociālajos tīklos.
    
Rezultāti:

 

 

Kvantitatīvie rezultāti

Kvalitatīvie rezultāti

Izveidotas

4 apmācību grupas, kopējais dalībnieku skaits- 40

Projektā piedalījās sociālajā uzņēmējdarbībā ieinteresēti jaunieši, kuri bija gatavi iesaistīties arī  citās aktivitātēs sociālā atbalsta jomā.

Sniegtas individuālas

4 stundu konsultācijas

42 jauniešiem

 

Jaunieši apliecināja, ka individuālas pārrunas gan projekta sākumā, gan projekta nobeigumā daudz deva savu mērķu skaidrākai izpratnei, savu stipro un vājo pušu apzināšana.

40 jaunieši piedalījās inovatīvi radošā apmācību spēlē par sociālo uzņēmumu veidošanu

 

Iegūtas gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par  sociālo uzņēmējdarbību, izstrādātas idejas sociālo uzņēmumu dibināšanai, no kurām 4 plānots realizēt tuvākā nākotnē.

 Jaunieši ieguvuši zināšanas, kuras varēs izmantot gan dibinot savus uzņēmumus, gan iesaistoties citu organizāciju vai uzņēmu darbībā gan kā algoti darbinieki, gan kā brīvprātīgie.

40 jaunieši piedalījušies pieredzes apmaiņas pasākumos un iepazinušies ar reālu uzņēmējdarbības vidi

Jaunieši pārliecinājās, kā  iegūtās zināšanas var izmantot praksē,  papildināja

Savas zināšanas  ar praktiskiem piemēriem par organizatoriskiem, līdzekļu piesaistes un citiem interesējošiem jautājumiem.

 

 

 

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

 

Nodibinājums „Biznesa attīstības fonds” aicina jauniešus vecumā no 18 – 25 gadiem piedalīties projektā „Sociālā uzņēmuma izveidošanas spēle jauniešiem”.

 

 

Projekta mērķis: nodrošināt inovatīvi preventīvos pasākumus jauniešu sociālās atstumtības un nabadzības riska mazināšanai, īstenojot izglītojošu apmācību spēli jauniešiem par sociālo uzņēmumu veidošanu un veicot pieredzes apmaiņu ar sociāli atbildīgiem uzņēmumiem.
 
Mērķa grupa: 40 jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem.
 
Īstenošanas vieta: Rīga, Kr.Valdemāra iela 38, 306-1 telpa.
 
Projekta īstenošanas periods: 01.08.2013. - 31.07.2014.
 
Galvenās aktivitātes:
1) Individuālās pārrunas ar mērķa grupas dalībniekiem, lai atklātu jauniešu talantus, spējas un prasmes un palīdzētu izvirzīt individuālos mērķus profesionālajā jomā;
2) Sociālā uzņēmuma izveidošanas spēle – praktiska apmācība par sociālo uzņēmumu veidošanu uzņēmējdarbības un sociālo iemaņu un prasmju pilnveidošanai un jauniešu radošā potenciāla attīstīšanai;
3) Pieredzes apmaiņa – jaunieši tiks iepazīstināti ar dažāda profila sociāli atbildīgiem uzņēmumiem un darba vidi tajos, lai uzskatāmi parādītu labo piemēru no reāli darbojošos uzņēmumu vides;
4) Publicitātes pasākumi – informatīvie semināri un publikācijas par projekta norisi un sasniegumiem BAF mājaslapā un sociālajos tīklos.
    
Rezultāti:
Noteiktas jauniešu prasmes, talanti, mērķi, iepazīta uzņēmējdarbības vide.

 

Projektam piešķirtais līdzfinansējums: 12 644,58 LVL  jeb 17 991,62 EUR

 

Projekta posmu apraksts:

 

1.posms: Individuālās pārrunas ar katru projekta dalībnieku

 

Ar katru projekta dalībnieku tiks veiktas individuālās pārrunas, lai:

1)      atklātu jaunieša personīgos talantus, spējas, prasmes un iekšējo potenciālu, kuru var izmantot profesionālajā darbībā;

2)      palīdzētu izvirzīt individuālos mērķus un sagatavotu rekomendācijas, lai jaunietis efektīvi un rezultatīvi sevi realizētu dzīvē, atrodot sev piemērotu nodarbošanos.

 

Individuālās pārrunas vadīs pieredzējusi lektore un konsultante biznesa vadības un psiholoģisku jautājumu risināšanā un dzīves cēloņsakarību noteikšanā - Elvita Rudzāte. 

 

 

2. posms:  Jauniešu apmācības programma

 

Programmas mērķis: izglītot jauniešus par sociālo uzņēmējdarbību, nostiprinot viņos cilvēcisko un valstisko vērtību apzināšanos, atbildības un ētikas principus.

 

Programmas ilgums: 80 h.

 

Programmas apraksts:

Jaunieši apgūs sociālās prasmes, lai iepazīstinātu ar sevi, saviem mērķiem, talantiem, stiprajām pusēm un spējām, mēģinās noteikt savu lomu komandas darba veikšanai (plānotājs, pētnieks, ideju ģenerators, u.c.). Apmācības palīdzēs jauniešiem atrast domubiedrus.

 

Programmas uzdevums – jauniešu komanda spēles veidā izspēlētu nākotnes sociālā uzņēmuma izveidošanas ideju.

 

Apmācību spēles pamatā tiek modelēta sociālās uzņēmējdarbības situācija, kurā dalībnieki iziet cauri uzņēmuma veidošanas un darbības procesam, meklējot risinājumus dažādās situācijās, pieņemot lēmumus un iejūtoties dažādās lomās (sociālā uzņēmuma vadītājs, darbinieks, pārdevējs, pircējs u.c.).

 

Apmācības tēmas:

o        Sociālie uzņēmumi Eiropas Savienībā;

o        Sociālo uzņēmumu izveidošanas filozofija un idejas;

o        Organizācijas vadība;

o        Mārketinga vadība sociālajos uzņēmumos;

o        Personāla vadība sociālajos uzņēmumos;

o        Finanšu vadība;

o        Produkcijas/pakalpojumu tirdzniecības organizēšana un pārdošana.

 

Paralēli teorētisko iemaņu apgūšanai tiks organizētas praktiskās nodarbības, kuru laikā jaunieši radoši strādās komandā, lai, kopīgi sadarbojoties, izstrādātu nākotnes sociālā uzņēmuma ideju. Spēles veidā jaunieši apgūs prasmes, kā, izmantojot savas spējas un talantus, izveidot sociālo uzņēmumu. Nodarbībās tiks akcentētas dzīves pamatvērtības, sava dzīvesceļa apzināšanās, personīgo un profesionālo mērķu izvirzīšana un sasniegšana, iniciatīvas uzņemšanās, motivācija pārvarēt grūtības. Praktiskās nodarbības veicinās apgūto teorētisko zināšanu praktisku pielietojumu, jauniešu radošā potenciāla attīstīšanu, pilnveidos komandas darba iemaņas, attīstot spēju integrēties sabiedrībā un labas sadarbības paradumus:

·         Empātija, izpalīdzība, iecietība;

·         Prasme izveidot komandas identitāti jeb vienotības apziņu un spēja šo vienotību izkopt un uzturēt;

·         Prasme dalīties ar informāciju un deleģēt uzdevumus;

·         Prasme saredzēt un attīstīt grupas biedru talantus, spējas un personības labākās īpašības;

·         Prasme iesaistīt visus komandas dalībniekus aktīvā produktīvā sadarbībā;

·         Spēja diskutēt, argumentēt un vienoties.

Apmācību tēmas palīdzēs risināt sociālās atstumtības jautājumus, jo iekšējs aizvainojums, neticība sev, neapmierinātība, motivācijas trūkums, dusmas kavē jauniešus noticēt savām spējām un virzīties uz rezultātu. Apmācības palīdzēs dalībniekiem paskatīties uz savām problēmām no cita skatupunkta, iegūt prasmi veidot pozitīvu attieksmi pret sevi un līdzcilvēkiem, adekvāti novērtēt savas iespējas, saskatīt potenciālu un patstāvīgi uzņemties atbildību, lai virzītos uz mērķu sasniegšanu.

Darbs būs organizēts 4 grupās 40 jauniešiem (10 jaunieši grupā).

Apmācību beigās dalībnieki saņems apliecinājumus par apgūto mācību kursu.

Apmācības vadīs pieredzējuši biznesa vadības konsultanti.

 

3. posms:  Pieredzes apmaiņa

Tiks organizēta ekskursija uz sociāli atbildīgiem uzņēmumiem, lai jaunieši iepazītos ar dažāda profila uzņēmumiem un darba vidi tajos.

Jauniešiem būs iespēja pieteikties brīvprātīgajam darbam uzņēmumos, lai iegūtu praksi, strādājot uzņēmumā.

 

4.posms: Individuālās pārrunas ar katru projekta dalībnieku

Ar katru projekta dalībnieku tiks veiktas atkārtotas individuālās pārrunas, lai individuālas sarunas veidā noteiktu jaunieša ieguvumu no praktiskajām apmācībām un komandu darba, iegūtu atgriezenisko saiti un sniegtu ieteikumus turpmākajam pilnveidošanās procesam un mērķu sasniegšanai.  

Individuālās pārrunas vadīs pieredzējusi lektore un konsultante biznesa vadības un psiholoģisku jautājumu risināšanā un dzīves cēloņsakarību noteikšanā - Elvita Rudzāte. 

 

Interesentus aicinām pieteikties pa e-pastu: info@biznesa-attistiba.lv.

 

Biznesa attīstības fonda kontakti:

Tālrunis: 29170763; 29463326

E-pasts: info@biznesa-attistiba.lv

Mājas lapa: www.biznesa-attistiba.lv

 

 

 

 

 

 
 
 
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
 
92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 
Sākot ar 2012.gada 1.janvāri nodibinājums „Biznesa attīstības fonds” realizē Eiropas Sociālā fonda apstiprinātu projektu „NVO kapacitātes stiprināšana veicinot sociālo uzņēmējdarbību Latvijā”, projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/132
Sadarbības partneris - Latvijas pašvaldību savienība 
Projekta mērķis – stiprināt nodibinājuma „Biznesa attīstības fonds” kapacitāti, ieviešot jaunu pakalpojumu, un veicināt sociālo uzņēmējdarbību pie NVO.
 
Mērķa grupas – tiešā mērķa grupa ir nodibinājuma „Biznesa attīstības fonds” un „Latvijas Pašvaldību savienības” algoti darbinieki, aktīvas fiziskas personas iesaistījušās NVO darbā, netiešā mērķa grupa citu NVO darbinieki un biedri.
 
Projekta laikā esam pilnveidojuši nodibinājuma „Biznesa attīstības fonds” kvalitātes vadības sistēmu, izveidojuši "Sociālo uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmatu" un sagatavota un aprobēta mācību programma "Sociālo uzņēmumu veidošana, darbība un vadība". 
 
17. un 19.aprīlī notika seminārs "Rīcībpolitikas veidošana". Semināra dalībnieki apguva prasmi kā optimāli līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos publiskās pārvaldes iestādēs; izprast kā veidojas interešu pārstāvība rīcībpolitikas lēmumu pieņemšanas procesā; izprast kā veidojas publiskās pārvaldes un sabiedriskā dienaskārtība (angl. agenda).
 
Lai varētu līdzdarboties sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā, jūnijā esam pievienojušies NVO un MK sadarbības memorandam.
  

2012.gada 23. novembrī notika konference

"Sociālā uzņēmējdarbība - Latvijas ekonomikas un reģionālās attīstības iespēja vai drauds".

Konferences tēmas:

  • Latvijas Valsts politika sociālās uzņēmējdarbības attīstībā Latvijā Prezentācija,
  • Latvijas Valsts reģionālā politika un iespējas sociālās uzņēmējdarbības attšitības veicināšanā reģionos Prezentācija,
  • Latvijas Bankas prognozes par ekonomisko situāciju tuvākajā nākotnē Latvijā Prezentācija,
  • NVA iespējas nodarbinātības veicināšanā Prezentācija,
  • Sociālās uzņēmējdarbības attīstības nepieciešamība pašvaldībās Prezentācija,
  • Sociālās uzņēmējdarbības iespējas Latvijā. Šodien un rīt Prezentācija,
  • Pētījuma par sociālo uzņēmējdarbību rezultāti un priekšlikumi Prezentācija,
  • Sociālā uzņēmējdarbība - uz cilvēciskām, valsts un organizācijas vērtībām pamatota uzņēmējdarbība Prezentācija,
  • Sociālā uzņēmējdarbība: tās nozīmība, teorētisko koncepciju dažādība un reālā īstenošana Latvijā Prezentācija.

 

Projekta ietvaros izstrādāts Ziņojums  "Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā" .

 Aicinām NVO pārstāvjus uz bezmaksas semināru "Organizācijas vadība un kvalitātes vadības sistēmas izveidošana sociālajos uzņēmumos" . Vairāk šeit ...

                        

                                    

 
BalticExport logo